Sri Sathya Sai Loka Seva Trust, Alike > Blog > Quote for the day 07-10-2015

Quote for the day 07-10-2015

“Where there is faith, there is love
Where there is love, there is peace,
Where there is peace, there is truth,
Where there is truth there is bliss
Where there is bliss, there is God.”

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba