Sri Sathya Sai Loka Seva Trust, Alike > Blog > Quote for the day 17-11-2015

Quote for the day 17-11-2015

“Start the Day with Love;
Spend the Day with Love;
Fill the Day with Love;
End the Day with Love;
This is the way to God.”

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba