Sri Sathya Sai Loka Seva Trust, Alike > Blog > Quote for the day 27-11-2014

Quote for the day 27-11-2014

“Where there is FAITH, there is LOVE; Where there is LOVE; there is PEACE; Where there is PEACE; there is GOD; Where there is GOD; there is BLISS.”

– Sri Sathya Sai Baba quote