SRI SATHYA SAI LOKA SEVA TRUST, ALIKE

Alike Educational Institutions

+91 8255 239 236 , 238 736

VK Faculty

Sl.NO. NAME
TEACHING STAFF
1  Sri Shivakumar M. M.A., B.Ed., Principal
2 Sri P. Chandrashekar M.A., B.Ed.,
3 Sri Ch.Janardana Shetty M.A., B.Ed., R.B.P.
4 Sri Udayashankara Bhat T. B.Sc., B.Ed.
5 Sri Sundara K. M.Sc., B.Ed..
6 Sri Sham Kushala Shetty B.A., B.Ed., BLIB
7 Sri Ananda Naik M. B.A., B.P. Ed.
8 Sri Radhakrishna Holla B. M.A., B.Ed., Vice-Principal
9 Sri Chandrashekhar Naik D. M.A., B.Ed.
10 Sri Ashok I. Ballolli B.A., B.Ed.
11 Sri Sujnan U. M.Sc., B.Ed.
12  Sri Bhaskar M. M.A., B.Ed.
13  Sri Yadava N. M.Com., B.Ed., R.B.P.
14 Sri Prashanth M. M.Com., P.G.D.C
15 Sri Mahesh D. M.A., B.Ed.
16  Sri Madhu Kumar K. S. M.Sc., B.Ed.
17 Sri Shreedhara B. M.A.
18 Sri Dhananjaya P. M.A., (Kan.) M.A., (Hist.), B.Ed.
19 Sri Praveen Kumar S. M.A., B.Ed.
20 Sri Shreyas B.A., D.Ed.
21 Sri Hareesh C. M.A.
22 Sri Ganesh Naik R. M.Sc., B.Ed.
23  Sri Nagaraj S.H. CYS, MFA(Art)
24 Sri Ramesh S. M.Sc.
25 Sri Deepak S. K. D.Ed.
26 Sri Sandeep Kumar D. M.S.W.
27 Sri Bharath Kumar V. B.Sc.
NON-TEACHING STAFF
1 Sri Chandrahas T. Naik B.A.
2 Sri Giriyappa Gowda
3 Sri Chandrashekhara Rai A.
4 Sri Umesh M
HONORARY TEARCHERS
1 Sri P. Dasappa Rai B.Sc., M.A.(Kan), M.A. (Hist), M.Ed.
2 Sri D. Pundareeka Rao B.Sc., M.A., B.Ed.
3 Sri Ch. Padmanabha Gowda M.A., B.Ed.
4 Sri Ramachandra Rao D. M.A., B.Ed.
5 Sri Udaya Naik M.A., B.Ed.