Sri Sathya Sai Loka Seva Trust, Alike > Blog > Quote for the day 02-12-2014

Quote for the day 02-12-2014

“Trust in the Guru fully. That is the only sadhana.”

– Shirdi Sai Baba