SRI SATHYA SAI LOKA SEVA TRUST, ALIKE

Alike Educational Institutions

+918255 298 236 | 239 236

CBSE Result Above 90% Scorers Photos

01-Akash-N.D-9501 Akash N.D – 95%
02-Akshay-C.M-9502 Akshay C.M – 95%
03-Amit-M-Gundapi-9503 Amit M.Gundapi-95%
04-Dhananjay-N.Sabhahit-9504 Dhananjay N.Sabhahit-95%
05-Dhanush-A-9505 Dhanush A-95%
06-Gururaj-Aherimath-9506 Gururaj Aherimath-95%
07-Kalmesh-G.Hugar-9507 Kalmesh G.Hugar-95%
08-Prabhathkumar-9508 Prabhathkumar – 95%
09-Pranav-M.Hegde-9509 Pranav M.Hegde-95%
10-Sagar-R.Patil-9510 Sagar R.Patil-95%
11 Sammed A.Muttin-9511 Sammed A.Muttin-95%
12 Sanjay S.Hegde -9512 Sanjay S.Hegde -95%
13 Shivaprasad S.Hiremath-9513 Shivaprasad S.Hiremath-95%
14 Shravankumar D.Pujari-9514 Shravankumar D.Pujari-95%
15 Shreeram S.C-9515 Shreeram S.C-95%
16 Vinayak Hegde-9516 Vinayak Hegde-95%
17 Vishnu V.Balgi-9517 Vishnu V.Balgi-95%
18 Mithra Iyangar-9518 Mithra Iyangar-95%
19 Rajath R.Hegde-9519 Rajath R.Hegde-95%
20 Rohan V.H-9520 Rohan V.H-95%
21 Sagar Chavan-9521 Sagar Chavan-95%
22 Saisamarth-9522 Saisamarth-95%
23 Suhas R.Adi-9523 Suhas R.Adi-95%
24 Varun V.Pattar-9524 Varun V.Pattar-95%
25 Vinay Bennur-9525 Vinay Bennur-95%
26 Vinodkumar B.G-9526 Vinodkumar B.G-95%
27 Basavaraj C.Hanji-9327 Basavaraj C.Hanji-93%
28 Chinmay C.P-9328 Chinmay C.P-93%
29 Lingaraj M.H-9329 Lingaraj M.H-93%
30 Praveenkumar B.J-9330 Praveenkumar B.J-93%
31 Shashank S-9331 Shashank S-93%
32 Sujan H.S-9332 Sujan H.S-93%
33 Vinay  S.Hiremath-9333 Vinay S.Hiremath-93%
34 Vinut U.Nandigoudra-    9334 Vinut U.Nandigoudra- 93%
35 Manoj D-9335 Manoj D-93%
36 Suraj S.Gayakwad-9336 Suraj S.Gayakwad-93%
37 Kaushik T.S- 9137 Kaushik T.S- 91%
38 Rajashekhar K.Mulimani-9138 Rajashekhar K.Mulimani-91%
39 Sadashiv-9139 Sadashiv-91%
40 Vishwanath D.V-9140 Vishwanath D.V-91%
41 Sriharsha Kukkila-9141 Sriharsha Kukkila-91%